در صورتی که از لینک بازاریاب محصولی خریداری شود که شامل تمدید شود (تمدید ماهیانه؛سالانه و ...) با هر بار تمدید کردن 10درصد یا همان مقدار درصدی که در قسمت بازاریاب تعریف نموده ایم به بازاریاب مورد نظر تعلق می گیرد.